Privacy Policy (Quyền riêng tư)

This Privacy Policy describes how your personal information is collected, used, and shared when you visit www.poccupine.com (the “Site”).

(Chính sách Quyền riêng tư mô tả cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, và chia sẻ khi bạn truy cập  trang web www.poccupine.com)

Personal Information we collect (Thu thập thông tin)

When you visit the Site, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone, and some of the cookies that are installed on your device. Additionally, as you browse the Site, we collect information about the individual web pages or products that you view, what websites or search terms referred you to the Site, and information about how you interact with the Site. We refer to this automatically-collected information as “Device Information.”

(Khi bạn truy cập vào trang web, POCCUPINE sẽ tự động thu thập thông tin về thiết bị của bạn, bao gồm thông tin về trình duyệt web, địa chỉ IP, múi giờ, và Cookies được cài đặt trên thiết bị của bạn. Ngoài ra, khi bạn duyệt trang web, chung tôi cũng có thể thu thập thêm các thông tin về các trang web hoặc sản phẩm mà bạn đã xem, những trang web hoặc cụm từ tìm kiếm đã giới thiệu bạn tới trang web cũng như thông tin về cách bạn tương tác với trang web. Những thông tin được thu thập này được gọi là "Thông tin thiết bị")

We collect Device Information using the following technologies:

(Thông tin thiết bị được thu thập bằng những công nghệ sau)

“Cookies” are data files that are placed on your device or computer and often include an anonymous unique identifier. For more information about cookies, and how to disable cookies, visit http://www.allaboutcookies.org.

("Cookies" là một số file dữ liệu nhỏ được đặt lên bộ nhớ hoặc trên thiết bị của bạn, bao gồm những nhận dạng ẩn danh. Để biết thêm thông tin về cookies và cách tắt cookies, xin vui lòng truy cập http://www.allaboutcookies.org)

“Log files” track actions occurring on the Site, and collect data including your IP address, browser type, Internet service provider, referring/exit pages, and date/time stamps.

("Log files" là mục lục tập tin dùng để theo dõi các hành động xảy ra trên trang web và thu thập dữ liệu bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, các trang giới thiệu, ngày và giờ)

“Web beacons,” “tags,” and “pixels” are electronic files used to record information about how you browse the Site.

("Web beacons", "tags", và "pixels" là các tệp tin điện tử được sử dụng để ghi lại thông tin về cách bạn duyệt web)

Additionally when you make a contact us through the Site, we collect certain information from you, including your name, company, email address, and phone number. This information collected and Device Information are collectively known as “Personal Information” in this Privacy Policy.

(Ngoài ra, khi bạn liên hệ với chúng tôi qua trang web, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin từ bạn, bao gồm tên, công ty, địa chỉ emial, và số điện thoại. Thông tin được thu thập này và thông tin thiết bị được gọi chung là "Thông tin cá nhân" trong Chính sách Quyền riêng tư)

How do we use your personal information (Sử dụng thông tin cá nhân)

We use the Personal Information that we collect generally to

(Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn với mục đích sau)

• Communicate with you. (Giao tiếp với khách hàng);
• When in line with the preferences you have shared with us, provide you with information or advertising relating to our products or services. (Chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin hoặc quảng cáo liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ chúng tôi khi có sự phù hợp với các thông tin hoặc sở thích mà bạ đã chia sẻ)
• Gather customer feedback. (Thu thập phản hồi của khách hàng)

We use the Device Information that we collect to improve and optimize our Site (for example, by generating analytics about how our customers browse and interact with the Site, and to assess the success of our marketing and advertising campaigns).

(Chúng tôi sử dụng những thông tin thiết bị thu thập được để cải thiện và tối ưu hóa trang web của mình (ví dụ: phân tích về phương pháp khách hàng dùng khi duyệt và tương tác với trang web để đánh giá mức độ thành công của chiến dịch tiếp thị và quảng cáo của công ty))

Sharing your personal information (Chia sẻ thông tin cá nhân)

We share your Personal Information with third parties to help us use your Personal Information, as described above. For example, we use Google Analytics to help us understand how our customers use the Site.

(Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba để khai thác các thông tin như được nêu ở các mục bên trên. Ví dụ: chúng tôi sử dụng Google Analytics để hiểu rõ hơn cách khách hàng sử dụng trang web.

You can read more about how Google uses your Personal Information here: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. You can also opt-out of Google Analytics here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng Thông tin cá nhân của bạn tại: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ . Bạn cũng có thể chọn hủy đăng ký Google Analytics tại: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.)

Finally, we may also share your Personal Information to comply with applicable laws and regulations, to respond to a subpoena, search warrant or other lawful request for information we receive, or to otherwise protect our rights.

(Sau đó, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ luật và quy định hiện hành, để đáp ứng trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét hoặc yêu cầu hợp pháp khác đối với thông tin mà chúng tôi nhận được để bảo vệ quyền lợi của công ty.)

Behavioural Advertising (Quảng cáo)

As described above, we use your Personal Information to provide you with targeted advertisements or marketing communications we believe may be of interest to you. For more information about how targeted advertising works, you can visit the Network Advertising Initiative’s (“NAI”) educational page at
http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

(Như được nêu bên trên, chúng tôi dựa vào Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các quảng cáo hoặc tiếp thị mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách hoạt động của hành vi quảng cáo có đối tượng, hãy truy cập trang web: http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.)

You can opt out of targeted advertising by changing the following settings:

(Bạn có thể hủy đăng ký nhận quảng cáo bằng cách thay đổi cài đặt như sau:)

• FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
• GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous

Additionally, you can opt out of some of these services by visiting the Digital Advertising Alliance’s opt-out portal at:
http://optout.aboutads.info/.

(Ngoài ra, bạn có thể hủy đăng ký một số dịch vụ này tại trang web: http://optout.aboutads.info/.)

Do not track

Please note that we do not alter our Site’s data collection and use practices when we see a Do Not Track signal from your browser.

(Xin lưu ý rằng chúng tôi không thay đổi các phương pháp thu thập và sử dụng dữ liệu của trang web khi chúng tôi thấy tín hiệu "DO NOT TRACK" - tính năng cho phép người dùng tùy chỉnh những ứng dụng web theo dõi hành vi trực tuyến của người dùng)

Your rights (Quyền lợi của bạn)

If you are a European resident, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, updated, or deleted. If you would like to exercise this right, please contact us through the contact information below.

(Nếu bạn là cư dân Châu Âu, bạn có quyền truy cập, yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật hoặc thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, xin hãy liên hệ với chúng tôi)

Data retention (Lưu trữ dữ liệu)

When you place an order through the Site, we will maintain your Personal Information for our records unless and until you ask us to delete this information.

(Khi bạn thực hiện một yêu cầu trên trang web, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong hồ sơ của chúng tôi trừ khi hoặc cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó)

Changes (Thay đổi)

We may update this privacy policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal or regulatory reasons.

(Chúng tôi có thể sẽ cập nhật nội dung chính sách quyền riêng tư này theo thời gian, chẳng hạn như các thay đổi đối với hoạt động của công ty, những lý do về pháp lý hoặc quy định khác)

Contact us (Liên hệ)

For more information about our privacy practices, if you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by e-mail at media@poccupine.com.

(Để biết thêm thông tin chi tiết về chế độ bảo mật của chúng tôi, hoặc nếu bạn có câu hỏi hay khiếu nại, vui lòng liên hệ qua địa chỉ email tại media@poccupine.com)