Terms & Conditions (Điều khoản & Điều kiện)

1. Terms (Điều khoản)

By accessing the website at https://www.poccupine.com, you are agreeing to be bound by these terms of service, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this website are protected by applicable copyright and trademark law.

(Bằng cách truy cập vào trang web http://www.poccupine.com, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này, tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản này trong số này, bạn sẽ bị cấm sử dụng hoặc truy cập vào trang web. Các điều khoản và nội dung trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền)

2. Use Licence (Giấy phép)

Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on Poccupine Holding Pte Ltd's website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a licence, not a transfer of title, and under this licence you may not:

(Cho phép tạm thời tải xuống một bản sao của tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của Poccupine Holding Pte Ltd chỉ với mục đích cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:)

  • modify or copy the materials (sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu);
  • use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial) (sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc bất kỳ việc trưng bày công khai nào (thương mại hoặc phi thương mại));
  • remove any copyright or other proprietary notations from the materials (loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc các ký hiệu độc quyền khác khỏi các tài liệu) ;
  • or transfer the materials to another person or "mirror" the materials on any other server ( hoặc sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu).

This licence shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Poccupine Holding Pte Ltd at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this licence, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

(Giấy phép này sẽ tự động bị hủy bỏ nếu bạn vi phạm bất kỳ điều luật nào trong số này và có thể bị Poccupine Holding Pte Ltd chấm dứt hợp đồng bất kỳ lúc nào. Khi bạn kết thúc việc xem các tài liệu này hoặc khi giấy phép này hết hạn, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu dù ở định dạng điện tử hay in)

3. Disclaimer (Từ chối trách nhiệm)

The materials on Poccupine Holding Pte Ltd's website are provided on an 'as is' basis. Poccupine Holding Pte Ltd makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties including, without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights.

(Các tài liệu trên trang web của Poccupine Holding Pte Ltd được cung cấp dựa trên cơ sở 'nguyên trạng'. Poccupine Holding Pte Ltd không bảo đảm, từ chối và phủ nhận tất cả sự đảm bảo khác, bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý hoặc các điều kiện về khả năng bán được, cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay vi phạm quyền khác)

Further, Poccupine Holding Pte Ltd does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

(Hơn nữa, Poccupine Holding Pte Ltd không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, các kết quả có thể xảy ra, cũng như độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình, hoặc liên quan đến các tài liệu đó, trên bất kỳ trang web nào được liên kết với trang này)

4. Limitations (Hạn chế)

In no event shall Poccupine Holding Pte Ltd or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on Poccupine Holding Pte Ltd's website, even if Poccupine Holding Pte Ltd or a Poccupine Holding Pte Ltd authorised representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

(Trong mọi trường hợp, Poccupine Holding Pte Ltd hoặc các nhà cung cấp của công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm thiệt hại do mất dữ liệu hoặc sự cố hoặc do gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng tài liệu trên trang web của Poccupine Holding Pte Ltd, ngay cả khi Poccupine Holding Pte Ltd hoặc đại diện được ủy quyền của chúng tôi đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Bởi vì vấn đề pháp lý ở một số khu vực không cho phép sự giới hạn với sự bảo đảm ngụ ý, hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn)

5. Accuracy of materials (Độ chính xác của tài liệu)

The materials appearing on Poccupine Holding Pte Ltd's website could include technical, typographical, or photographic errors. Poccupine Holding Pte Ltd does not warrant that any of the materials on its website are accurate, complete or current. Poccupine Holding Pte Ltd may make changes to the materials contained on its website at any time without notice. However Poccupine Holding Pte Ltd does not make any commitment to update the materials.

(Các tài liệu xuất hiện trên trang web của Poccupine Holding Pte Ltd có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc nhiếp ảnh. Poccupine Holding Pte Ltd không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. Poccupine Holding Pte Ltd có thể thực hiện các thay đổi đối với các tài liệu có trên trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên Poccupine Holding Pte Ltd không đưa ra bất kỳ cam kết cập nhật tài liệu nào)

6. Links (Liên kết)

Poccupine Holding Pte Ltd has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Poccupine Holding Pte Ltd of the site. Use of any such linked website is at the user's own risk.

(Poccupine Holding Pte Ltd không xem xét tất cả các trang web được liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết. Bất kỳ trang web được liên kêt nào đều không có nghĩa là Poccupine Holding Pte Ltd đã xác nhận trang web. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết là rủi ro của riêng người dùng)

7. Modifications (Điều chỉnh)

Poccupine Holding Pte Ltd may revise these terms of service for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these terms of service.

(Poccupine Holding Pte Ltd có thể sửa đổi các điều khoản dịch vụ này cho trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với phiên bản hiện tại của các điều khoản dịch vụ này)

8. Governing Law (Luật điều chỉnh)

These terms and conditions are governed by and construed in accordance with the laws of Singapore and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts in that State or location.

(Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh theo luật pháp của Singapore và bạn phải tuân theo quyền xét xử của các tòa án ở tiểu bang hoặc nước sở tại)